Станислава Райкова

Юрист

Станислава Райкова - CurrentPage.Position

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Магистър по право

Езици

Български, Английски, Руски

Области на практика

Търговско и дружествено право, Финансово и банково право, Вещно право, Облигационно право, Процесуално представителство по граждански и търговски дела, по дела с административен и админостративно-наказателен характер
към началото