Ние сме екип от професионалисти, които независимо от предизвикателствата на времето, вярваме, че правото е изкуство за доброто и справедливото.

Вече над 20 години с грижа и внимание успешно отстояваме интересите на бизнеса, като осигуряваме правния комфорт и сигурност на нашите клиенти - български и международни компании, министерства и ведомства.

Вярваме, че няма голям и малък клиент, голям и малък правен интерес.

Затова подхождаме към всеки казус с творческо мислене и отдаденост, за да намерим работещо и ефективно решение.

Лоялността, почтеността и високият професионализъм са отличителните черти на нашата кантора.

Сфери на дейност

Адвокатско дружество „Мургова партньори“ предоставя на клиентите си широк кръг от услуги в областта на търговското и дружественото право. Сред тях неизчерпателно бихме могли да посочим следните:

 • консултации във връзка със започване и развитие на бизнес, включително, но не само насочване към избор на най-подходящата правна форма за това;
 • учредяване на всички видове търговски дружества и вписване на последващи промени в Търговския регистър;
 • проучване правното състояние (due diligence) на търговски дружества;
 • консултации във връзка с действащото законодателство по закрила и насърчаване на чуждестранните инвестиции, включително, но не само международноправните счетоводни и данъчни аспекти в тази връзка;
 • вливане, сливане, отделяне, разделяне и всякакъв вид преобразуване и реорганизация на търговски дружества;
 • джойнт венчър и чуждестранни инвестиции;
 • съдействие и представителство на клиенти при водене на търговски преговори;
 • изготвяне на търговски договори от всякакъв вид, включително, но не само за покупко-продажба, изработка, оперативен и финансов лизинг, дистрибуция, услуги, лицензиране, маркетинг и т.н.;
 • водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения за уреждане на търговски спорове и удовлетворяване на претенциите на клиентите ни.

Дружеството предлага на своите клиенти и възможност за цялостно проучване във връзка с реализиране на местни и чуждестранни инвестиции в страната, изготвянето на инвестиционни проекти, тяхното сертифициране, както и консултации във връзка със стартиране и управление на бизнес в страната.

Адвокатско дружество „Мургова партньори" предоставя следните услуги в сферата на събиране на вземания:

 • събиране на вземания по търговски договори, вкл. чрез иницииране на производство по несъстоятелност;
 • събиране на вземания по кредити (търговски и банкови);
 • принудително изпълнение по реда на Закона за особените залози;
 • принудително изпълнение по общия ред на Гражданския процесуален кодекс, включително процесуално представителство по заповедни и изпълнителни дела.

Екипът ни предоставя и комплексни консултации и решения във връзка с производството по търговска несъстоятелност, като извършва:

 • процесуално представителство и правна помощ при откриване и водене на производства по несъстоятелност;
 • изготвяне на оздравителни планове и споразумения с кредиторите;
 • защита в процедурите по осребряване на имуществото на длъжника и др.

Стремим се да предлагаме на нашите клиенти и алтернативни способи за уреждане на споровете и удовлетворяване на претенциите им чрез водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения.

Дружеството предоставя на своите клиенти – физически и юридически лица, професионални съвети и консултации в областта на банковото и финансовото право, които включват подготовка на банкови договори и обезпечения – банкови гаранции, доверителни сметки, договори за финансово обезпечение, учредяване на особени залози, ипотеки, съставяне на банкови споразумения за предоставяне на кредити, подготовка на документация за теглене и обслужване на банкови заеми и съдействие при водене на преговори с банкови институции, както и подготовка на правни становища за преструктуриране на задължения и за цялостното състояние на клиента.

Ние оказваме съдействие на нашите клиенти в процедурата по получаване на лицензи и/или вписване в нарочен регистър на БНБ на финансови инситуции по ЗКИ, като изготвяме цялата необходима документация за целта. Също така изготвяме и цялостни правни становища, съобразно текущото законодателство, по отношение на вече съществуващи такива институции.

Нашите адвокати изготвят и анализи във връзка със състоянието и функционирането на съществуващи Системи за финансово управление и контрол (СФУК), а също така и всякакви документи, съобразно наличната нормативна уредба, необходими за изготвянето на нови такива системи.

Ние притежаваме богат опит в областта на вещното право и строителството. Предоставяме на нашите клиенти комплексни консултации при инвестиране в недвижими имоти в България, както следва:

 • предварителна проверка на статута на определен недвижим имот;
 • изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба, учредяване право на строеж и строителство;
 • съдействие в процедури по промяна на предназначение и урегулиране на недвижими имоти;
 • водене на преговори при разпореждане с вещни права;
 • изготвянето на нотариални актове и договори за делба;
 • процесуална защита при оспорване правото на собственост и други вещни права.

Консултираме инвеститорите при създаване и развитие на проекти за секюритизация на недвижими имоти, като подпомагаме цялостната им дейност, включително при управлението, отдаването под наем и лизинг на недвижими имоти. В областта на строителството осъществяваме всички дейности, свързани със снабдяване с необходимите разрешения за строеж и друга съпътстваща документация, строителен надзор, договори за строеж.

Данъчното планиране и данъчните консултации са важна част от нашата работа. Дружеството има опит в изпълнението на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), изготвяне на становища и стратегии за оптимизиране на данъчната и осигурителната тежест. Предлагаме на нашите клиенти защита по административен и съдебен ред при обжалване на данъчни ревизионни актове и други актове на данъчната администрация.

Адвокатско дружество „Мургова & партньори” предлага всякакви юридически услуги, свързани с митническите процедури и режими - правни консултации, процесуално представителство при обжалване на административните актове, на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания, на наказателни постановления.

Имаме богат и дългогодишен опит в областта на акцизното законодателство – предоставяме правни консултации и изготвяме анализи, осъществяваме процесуално представителство при обжалване на административните актове, издавани от митническите органи за събиране на акциз, възстановяване на акциз, както и при обжалване на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания и наказателни постановления.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” има богат опит в областта на енергийното право – както в областта на конвенционалните източници, така и в областта на ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници. Предлагаме на нашите клиенти правни анализи и консултации по всички въпроси, свързани със свободния и регулирания пазар на електроенергия – регулаторни изисквания и разрешения, договори за присъединяване, достъп, пренос, покупко-продажба, балансиране, както и договори за комбинирани услуги.

Ние съдействаме и консултираме нашите клиенти и при осъществяване на проекти в областта на енергетиката и възобновяемите източници, чрез проучване и изготвяне на правни анализи, предлагаме и избираме съвместно с клиента най-подходящото решение относно инвестиционните му намерения в сферата на:

 • производството и продажбата на енергия;
 • придобиването на недвижими имоти и промяна на предназначението им;
 • снабдяването със строителни разрешения и лицензи, свързани с изграждането и функционирането на енергийни паркове (ветроенергийни и фотоволтаични), когенерационни централи и технологии, локални и централни системи за топлоподаване / студоподаване и други съоръжения за производство на енергия;
 • присъединяването на инфраструктура и сгради към енергийните мрежи.

Подпомагаме и представляваме клиентите ни при водене на преговори за финансиране на проектите и изготвяне на договори за кредит и споразумения за финансиране, учредяването на джойнт-венчъри или проектни дружества в зависимост от конкретните специфики и възможностите на клиента, както и оказване на пълно правно съдействие пред регулаторните органи във връзка с цялостното реализиране на проектите.

Адвокатите ни извършват процесуално представителство по дела за събиране на обезщетения за вреди, причинени от отменени незаконосъобразни актове в областта на енергетиката, както в рамките на производството по реда на гражданското законодателство, така и по административен ред.

Нашият екип има богат опит в цялостното правно обслужване на медицински заведения. Ние предоставяме на нашите партньори – медицински заведения, всякакви правни услуги и консултации, свързани с дейността им – съдействие в процедурите по създаване и преобразуване на частни и държавни медицински заведения, изготвяне на детайлни становища на база текущото законодателство в областта с цел стимулиране на добрите лекарски практики и превенция на medical malpractice, изготвяне на специализирани договори в областта на медицината и медицинското обслужване, трудови договори, ревизия на договори за клинични проучвания, изготвяне на вътрешни нормативни актове, консултации относно правния режим на лекарствените продукти, медицинските изделия и изделията за лабораторна употреба. Имаме значителен опит в областта на процесуалното представителство по медицински (medical malpractice) дела както от страна на пациента, така и от страна на лекарите и лечебните заведения.

Дружеството осъществява и дейност по цялостна подготовка на процедури за провеждане на обществени поръчки, съобразени със специфичната материя на този отрасъл.

Предлагаме на нашите клиенти и алтернативни способи за уреждане на споровете и удовлетворяване на претенциите им чрез водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения с насрещната страна.

Адвокатско дружество „Мургова & партньори“ консултира българските и чуждестранните си клиенти по всички въпроси в областта на авторското право и правото на интелектуална собственост.

Притежаваме съществен опит в защитата на автори и лицензополучатели, осъществяваме правно съдействие при регистрация на търговски марки, патентоване на изобретения и полезни модели в Патентно ведомство на Република България и Световната организация по интелектуална собственост. Изготвяме договори за лицензи, споразумения за трансфер на ноу-хау, франчайзингови споразумения. Дружеството осъществява правна помощ по отношение на казуси, свързани със защита на авторското право в интернет, защита на дейността на доставчиците на интернет услуги и разпространението на медийно съдържание в интернет, а също и процесуално представителство при много дела за нарушаване на авторски права.

Ние предоставяме правно обслужване на интересите на автори, актьори, музиканти с цел защита на творчеството им при използване и възпроизвеждане на защитени обекти.

Дружеството предоставя правни услуги при защита правата на своите клиенти върху търговски марки при осъществяванeто на паралелен внос – сфера, която е изключително специфична, и в която специалистите от кантората имат принос в утвърждаването на съдебна практика.

Адвокатите в кантората имат богата практика във воденето на съдебни спорове. Дългогодишният ни опит и рутината във воденето на съдебни дела, натрупани през годините, осигуряват правно обслужване на нашите клиенти на най-високо ниво. Екипът ни има опит във всички сфери на процесуалното представителство – граждански, търговски, трудови дела, производства за допускане на изпълнение в България на чуждестранни съдебни и арбитражни решения. Адвокатите на дружеството притежават задълбочен опит в сферата на дружественото процесуално представителство и арбитраж във връзка с предявяването на искове в търговската, индустриалната, финансовата и административната сфера при представителство в сложни търговски спорове, които включват консултации преди съдебния процес, подготовка и осъществяване на всички видове търговско процесуално представителство, несъстоятелност, трудовоправни спорове.

Адвокатите в кантората имат и завиден опит в процесуалното представителство на български и чуждестранни юридически лица пред арбитражните съдилища в България.

Ние съдействаме и консултираме нашите клиенти и при изготвяне на споразумения за извънсъдебно уреждане на висящи спорове, като имаме богат опит в медиацията и в други форми за алтернативно разрешаване на спорове.

Адвокатско дружество „Мургова & партньори” има богат опит в областта на обществените поръчки, концесиите и публично-частното партньорство, като предоставяме пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужат нуждите на частните инвеститори от една страна и органите на държавната власт от друга. Услугите, които предоставяме в тази насока, включват:

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

 • консултиране и участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • изготвяне на документация за участие;
 • изготвяне на покани за участие;
 • участие в комисии за разглеждане, оценяване и класиране на оферти;
 • правни консултации във всички аспекти по време на провеждане на процедурата;
 • консултиране във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки;
 • консултации на публични агенции в изготвянето на предпроектни проучвания.

КОНЦЕСИИ:

 • консултиране във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи концесиите;
 • изготвяне на покани за участие;
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи;
 • обсъждане и изготвяне на концесионни споразумения и консултиране на клиенти по време на периода на изпълнение на предоставената концесия.

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО:

 • анализ на юридическата и финансовата структура на проекти за публично-частни партньорства;
 • изготвяне на покани за участие;
 • изработване на споразумения от публично-частен характер с публични институции;
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи;
 • представителство на кандидати в конкурсни процедури пред публични органи;
 • оказване на правна помощ при изготвяне на оферти.

Дружеството предоставя на своите клиенти – частни и публичноправни дружества и организации, и процесуално представителство при обжалване на решения на възложителя пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, като имаме значителен опит, както при обжалване на актове на възложителя, така и при тяхната защита.

Адвокатите в „Мургова и партньори” притежават дългогодишен и богат опит в представителството на нашите клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията. Благодарение на отличното ни боравене с националното законодателство в областта на конкурентното право, както и на задълбоченото познаване на практиката на Европейския първоинстанционен съд и Съда на Европейския Съюз, ние предоставяме на клиентите си възможно най-пълната защита. Екипът ни съчетава компетентността на нашите специалисти в сферата на процесуалното представителство, търговското право и конкуренцията като по този начин интересите на клиентите ни са защитени по-най ефективен начин.

На следващо място, Адвокатско дружество „Мургова & партньори” консултира своите корпоративни клиенти още в процеса на структурирането на техния бизнес, като по този начин се осигурява спазването на вътрешното и европейско конкурентно право.

В тази насока предоставяме следните услуги:

 • проучване на концентрации и картелни споразумения;
 • консултиране на всякакви форми на злоупотреба с монополно положение, в това число възражения, свързани с дискриминационно поведение, фиксирани цени, прекомерни договорни условия, вертикални ограничения и др.;
 • предоставяне на правни услуги по отношение на контрола, осъществяван при сливания и придобивания;
 • подготовка на предварителна информация и на уведомления до компетентните органи при сделки по сливания и придобивания;
 • консултиране във връзка с нелоялни търговски практики, заблуждаващи и сравнителни реклами, засягане на интересите на потребителите и др.;
 • съдействие на сдружения, които следят за спазването на установените стандарти;
 • консултиране в областта на приложението на европейското конкурентно право;
 • консултиране свързано с изискванията за отпускане на държавна помощ и изготвяне на правни становища във връзка със съответствие на инвестиционни проекти със законодателството, уреждащо предоставянето на държавна помощ.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” предоставя юридически консултации и при съмнения за нарушаване на потребителските права, както осъществяваме и процесуално представителство при водене на дела от такъв характер.

Дружеството успешно защитава интереса на физически и юридически лица, чиито права са нарушени вследствие на неправомерни действия на администрацията. Имаме богат опит в областта на процесуалното представителство на нашите клиенти пред административните органи в Република България и съда, включително в производства по отмяна на нецелесъобразни и незаконосъобразни административни актове и по отмяна на наказателни постановления. Екипът ни изготвя цялостната документация, свързана с различни административни процедури, консултира клиентите и предлага цялостни решения на техните казуси.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти и различни услуги и консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси. Дейността ни е преимуществено ориентирана към съдействие при извънсъдебно решаване на спорове, засягащи тези отношения, в рамките на процедурата по медиация.

Екипът ни има и богат опит в подготовката на брачни договори съобразно индивидуалните предпочитания на нашите клиенти във връзка с режима на имуществените отношения помежду им като съпрузи, оказваме съдействие при сключване на сделки с имущество в режим на съпружеска имуществена общност, процесуално представителство при прекратяване на брака между съпрузи и разрешаването на лични и имуществени спорове след развод, изготвяне на споразумения при развод по взаимно съгласие.

Ние предоставяме и услуги по изготвяне на завещания, процесуално представителство при засягане запазената част на наследник, както и при делба (съдебна и договорна) и при разрешаване на други имуществени спорове между наследници.

Екип

Ние високо ценим:

Професионализма и почтеността

Креативността и нестандартните решения

Постоянния стремеж към усъвършенстване

Доверието и взаимното уважение

Ангажираността и ентусиазма

Ние сме висококвалифицирани професионалисти с доказани умения, с дългогодишен опит в сферата на правораздаването и юридическата експертиза.

Благодарение на нашия висок морал, лоялност, пряка ангажираност и загриженост към изхода на делото, всеки от нас е способен да предложи експертно обслужване, максимална защита на интересите и благоприятни резултати.

Медиация

1) Какво е медиацията и защо е важна за нас?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение. Наред с арбитража, медиацията е способ за алтернативно решаване на спорове извън съда.

Неслучайно медиацията е наричана „златния ключ към споразумението”. Определено медиацията като алтернативен способ за решаване на конфликти е най-интелигентия избор, тъй като е основана на зачитане на личните интереси на страните и е подпомагана от трето, независимо лице- медиатор. Така мирното разрешаване на конфликти може да се превърне във ваша фирмена стратегия и политика. Медиацията е особено подходяща, когато искате бързо и евтино да се справите с възникнал проблем, да остане поверително и искате да съхраните отношенията си с партньори.

Медиацията е и единствения от алтернативните способи за решаване на спорове, който ни позволява да погледнем на решаването на един проблем по творчески начин и ни позволява да имаме контрол над изхода по спорните въпроси.

2) Какви са ползите от медиацията?

Медиацията има следните основни предимства в сравнение с арбитража и съдебния процес:

3) Процедура и принципи на медиацията

Всяка от страните по даден спор може да се обърне към медиатор или център за медиация, за да инициира процедура по медиация, а за да започне тя е необходимо и втората страна по спора да изяви съгласие да участва. Предложение за разрешаване на спора може да направи и съдът.

Медиацията се провежда с участието на страните и един или двама медиатори. В процедурата по медиацията могат да участват и адвокати на страните. В част от случаите могат да бъдат привлечени и други консултанти, експерти, както и представители на страните – вместо или заедно с представляваната страна.

Процедура по медиация:

Първа среща по медиация - провежда се обикновено с участието на медиатора и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните (адвокати и др.). По време на първата среща страните излагат позициите си и обсъждат спорните въпроси.

Последващи срещи - могат да бъдат както общи – заедно с другата страна, така и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.Отделните срещи са доста използвана и успешна техника, тъй като при нея всяка страна обсъжда с медиатора силните и слабите си страни в случая, интересите си, възможните разрешения и информацията, която счита за поверителна.Информацията, споделена по време на отделните срещи, е и остава поверителна.

Приключване на медиацията - преди подписването на споразумение страните могат да проведат обща или отделни срещи с медиатора, на която/които се уточняват клаузите на постигнатото споразумение.

Споразумение (спогодба) - след приключването на медиацията при постигане на договореност, страните подписват споразумение за уреждане на спорните въпроси с другата страна (спогодба). Товае желаният и обичаен завършек на медиацията. В зависимост от предмета на спора, страните могат да сключат споразумението в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Важно е да се знае, че медиацията може да приключи и без споразумение.Дори когато не бъде постигнато споразумение, фактите показват предимствата от проведената медиация – подобренакомуникация между страните, по-голяма яснота какви са проблемните въпроси, какви са нуждите на всяка от страните и какви са вариантите за решение. След проведена медиация без постигнато споразумение нерядко се случва страните сами в по-късен момент да постигнат договореност и да уредят отношенията си.

Принципи на медиацията:

Доброволност - Започва по желание на страните и продължава докато те преценят и имат нужда от нея. Спорещите страни имат правото да изберат един от няколко възможни начина за разрешаване на възникналия помежду им спор и то този, който би се оказал в най-голяма степен подходящ за евентуално запазване на бъдещите им отношения.

Поверителност и конфиденциалност - Всичко, което се обсъжда по време на медиацията, както и представените от страните документи в процедурата, са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея, както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията. Гаранция за поверителността са декларациите за поверителност и конфиденциалност, които се подписват от участниците, а в допълнение медиаторът няма право да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.

Подпомага се от трето неутрално лице - Медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който подпомага страните да преодолеят напрежението помежду си и да общуват по-лесно, да възстановят комуникацията и да преценят внимателно интересите и нуждите на всяка от страните, да им помогне да постигнат най-изгодното и реалистично общо за тях решение.

Бързина и ефективност - Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от спецификите на случая. Обикновено след няколко срещи става ясно дали спорът може да приключи със споразумение.

Икономически изгодна - Времето е пари, а медиацията спестява време и тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация, обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор, който продължава години. Наред с това се спестяват допълнителните разходи, свързани със съдебното производство, както и ценно време, енергия и нерви, с които обикновено е свързано съдебното разрешаване на спора.

Управлявана от страните, гъвкава и неформална процедура - Процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни и приемливи за всички участници. Етапите и начинът на провеждането й са под контрола на страните, могат да бъдат променяни в зависимост от техните нужди и спецификите на спора.

Креативен подход и взаимно изгоден резултат - Страните сами определят и насочват към удачното разрешение на спора помежду им, така че то да отговаря на интересите им, поради което обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата. По тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно и е доста устойчиво.

„Спорът принадлежи на спорещите” е казал Конфуций, поради което считаме, че при правилната намеса на един наистина добър медиатор страните могат да намерят най-добрия за тях изход от всеки спор, да съхранят морала и нервите си, да спестят време и пари, както и да не изгорят мостовете помежду си, да запазят личните си и делови взаимоотношения.

4) Център по медиация и споразумения

Кариери

Адвокатско дружество „Мургова & партньори” се фокусира върху изграждането на екип от професионалисти в различни области на гражданското и търговското право, който в най-пълен обем да отговаря на нуждите на нашите клиенти от предоставяне на висококачествени и ефективни юридически консултации и услуги.

За целта ние работим и наемаме както утвърдени адвокати и консултанти, така и млади специалисти, които да станат част от бързоразрастващия се екип на кантората. Ние държим на отличните академични резултати, желанието за работа в екип, комуникативност, гъвкавост и лоялност. За нас е важно колегите в кантората да разбират и споделят професионалните ни възгледи за професията и философията ни за предоставяне на юридически консултации и услуги на най-високо професионално ниво.

Ако искате да станете част от нашия екип, моля попълнете бланката за кандидатстване. Ние ще се свържем с Вас в случай, че можем да Ви предложим подходяща позиция.

Стажанти

Адвокатско дружество „Мургова & партньори” организира летни стажове за студенти по право, завършили трети и четвърти курс. Ако имате високи академични постижения, интерес към гражданското и търговското право и желаете да станете част от професионален юридически екип и на практика да използвате академичните си знания, моля попълнете бланката за кандидатстване. Ние ще се свържем с Вас в случай, че можем да Ви предложим подходяща позиция.

 

Контакти

Изпрати

Запитването е изпратено успешно.
Възникна грешка при изпращането, моля опитайте отново по-късно.

Адвокатско дружество “Мургова и партньори”

 • office@murgova.com
 • Телефон: +359 2 9898 298
 • Факс: +359 2 9898 276
 • Бул. "Цар Освободител" № 8, етаж 3
  1000 София
  България
към началото